5 Niedziele Wielkiego Postu - Rok C - Wyzwolenie
5 Niedziela Wielkiego Postu
7 kwietnia 2019
Uroczystośc Zmartwychwstania Pańskiego - Rok C
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
20 kwietnia 2019
5 Niedziele Wielkiego Postu - Rok C - Wyzwolenie
5 Niedziela Wielkiego Postu
7 kwietnia 2019
Uroczystośc Zmartwychwstania Pańskiego - Rok C
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
20 kwietnia 2019

Idźmy za Panem

Dziś usłyszymy dwie Ewangelię: jedną o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, drugą o Męce naszego Pana Jezusa w tym Świętym Mieście. Jezus jest tym, „Błogosławionym Królem, który przychodzi w imię Pańskie.” Jako Rabbi pokorny wjeżdża na osiołku. Witają Go jednak jak Króla. Bo On jest Królem, ale królem pokornym, przyszedł, aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Po raz ostatni wjeżdża do Jerozolimy, aby zasiąść na tronie krzyża i ostatecznie pokonać największego wroga - śmierć. Idźmy za Panem, gdziekolwiek podąża i gdziekolwiek chce nas poprowadzić.


Liturgia słowa

Łk 19, 28-40

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy.

Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”».

Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?»

Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje».

I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym:

«Błogosławiony Król,
który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie
i chwała na wysokościach».

Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!»

Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».

Iz 50, 4-7

Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Flp 2, 6-11

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca.

Łk 23, 1-49

Według Świętego Łukasza

Jezus przed Piłatem

E. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: T. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla. E. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział mu: + Tak. E. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: I. Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. E. Lecz oni nastawali i mówili: T. Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. E. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.

Jezus przed Herodem

Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał Go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni.

Jezus ponownie przed Piłatem

Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich: I. Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod – bo odesłał Go do nas; przecież nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.

Jezus odrzucony przez swój naród

E. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: T. Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza! E. Był on wtrącony do więzienia za jakieś rozruchy powstałe w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! E. Zapytał ich po raz trzeci: I. Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. E. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za bunt i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.

Droga krzyżowa

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas! i do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?

E. Prowadzono też innych dwóch – złoczyńców, aby ich z Nim stracić.

Ukrzyżowanie

Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Jezus zaś mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. E. A oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.

Wyszydzenie na krzyżu

Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: T. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. E. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie.

E. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski.

Nawrócony złoczyńca

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: I. Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. E. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: I. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. E. Jezus mu odpowiedział: + Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.

Śmierć Jezusa

E. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: + Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. E. Po tych słowach wyzionął ducha.

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.

Po zgonie Jezusa

Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: I. Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. E. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.


Ogłoszenia duszpasterskie na Niedziele Męki Pańskiej

 • Liturgia Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Wielkanocnych
  • 15 kwietnia msze normalnie (patrz obok) 9:00 – 10:00 Spowiedź w kaplicy, 18:00 – 20:00 Spowiedź w kościele
  • 16 kwietnia msze normalnie (patrz obok) 9:00 – 10:00 Spowiedź w kaplicy, 19:30 – 21:00 Nabożeństwo Pojednania ze spowiedzią w kościele
  • 17 kwietnia msze normalnie (patrz obok) 9:00 – 10:00 i 18:00 – 20:00 Spowiedź w kaplicy
  • 18 kwietnia Wielki Czwartek – cała liturgia w kościele, 19:00 Msza Wieczerzy Pańskiej (nie spowiadamy w trakcie mszy), 17:30 – 18:30 i po mszy – 22:00 Spowiedź; do 22:00 Adoracja w Ciemnicy
  • 19 kwietnia Wielki Piątek – cała liturgia w kościele 14:30 rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego, 15:00 Liturgia Męki Pańskiej (nie spowiadamy w trakcie liturgii), 17:00 – 22:00 Spowiedź, 19:00 Droga Krzyżowa; 20:00 Gorzkie Żale do 22:00 Adoracja przy Grobie Pańskim
  • 20 kwietnia Wielka Sobota 8:30 – 17:00 Adoracja przy Grobie Pańskim 9:00 – 16:30 co 30 min. – Święcenie Pokarmów w kościele, 12:00 – jeden raz Święcenie Pokarmów w kaplicy
  • 21 kwietnia UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO rozpoczyna się w sobotę wieczorem 20:30 Msza Święta Wigilii Paschalnej w kościele, 7:00 Msza Rezurekcyjna w kościele, Pozostałe msze według niedzielnego porządku (patrz obok)
  • 22 kwietnia Poniedziałek w Oktawie Wielkiej Nocy Uwaga nie ma mszy o 19:00 pozostałe msze według niedzielnego porządku;
  • 23-25 kwietnia Oktawa Wielkiej Nocy msze o 7:30 i 19:00; nie ma mszy o 8:30
  • 26-27 kwietnia Oktawa Wielkiej Nocy msze według normalnego porządku
 • Próby dla ministrantów przed Triduum Paschalnym odbędą się w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę o 10:00 w kościele. Zapraszamy do współpracy również byłych ministrantów.
 • Świąteczne sprzątanie kościoła w środę 17 kwietnia o 20:15. Zapraszamy do pomocy.
 • Wielkanocna Loteria Parafialna. Losy do nabycia dzisiaj oraz w sobotę podczas święcenia pokarmów. Do wygrania m.in. Laptop, talony na kolacje, usługi i kosmetyczki oraz fotografa i inne nagrody. Zachęcamy do udziału. Finał w niedzielę 28.04.
 • Świąteczny Kiermasz Ciast 20 kwietnia przy kościele w czasie trwania święcenia pokarmów.
 • Świąteczne ciasta sprzedawane przez młodzież z naszej parafii również 20 kwietnia przy kościele. Fundusze przeznaczone na wyjazd młodzieży na rekolekcje w Polsce.
 • Jałmużna wielkopostna. Zachęcamy, aby pieniądze zaoszczędzone w wyniku postu, czy wyrzeczenia ofiarować jako jałmużnę dla Sióstr Służebniczek na Syberii.
 • Biuro Parafialne od 15 do 28 kwietnia nieczynne. Zapraszamy ponownie 29 kwietnia.
 • Parafialna Pielgrzymka do Lourdes i śladami św. Ignacego Loyoli 30.09-7.10.2019. Zobacz plakat. Zapisy u p. Michała Kępy: michalkepa76@gmail.com; kom. 07925 550879.
 • Kurs Przedmałżeński w weekend w dniach 4-6 maja. Zapisy w zakrystii i Biurze.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacę w ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1525.72 w kaplicy £284.19 oraz £312.00 z Gift Aid. Serdeczne Bóg zapłać.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na kwiecień 2019:

 • Intencja powszechna: Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close