2 Niedziela Wielkiego Postu - Rok A - Przemienienie Pańskie
2 Niedziela Wielkiego Postu
8 marca 2020
List do Parafian
19 marca 2020
2 Niedziela Wielkiego Postu - Rok A - Przemienienie Pańskie
2 Niedziela Wielkiego Postu
8 marca 2020
List do Parafian
19 marca 2020

Panie, Ty jesteś Zbawicielem

Widzimy jak Pan Bóg troszczy się o swój lud i wyprowadza na pustyni wodę ze skały, aby pokrzepić spragnione ciała. Samarytanka idzie do studni po wodę, tak jak to czyni każdego dnia, a tam spotyka Jezusa, który daje jej żywą wodę. Daje jej Samego siebie, przywraca prawdziwe spojrzenie na własne życie. Panie Jezu wierzymy i wyznajemy, że Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem Świata. Prosimy Cię dawaj nam nieustannie wody żywej, tryskającej w nas ku życiu wiecznemu, przywracaj właściwe spojrzenie na nasze życie i udzielaj nam Siebie.


Liturgia słowa

Wj 17, 3-7

Woda wydobyta ze skały

Czytanie z Księgi Wyjścia

Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: «Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?» Mojżesz wołał wtedy do Pana, mówiąc: «Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!»

Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed lud, a weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie».

Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej.

I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc: «Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie?»

Rz 5, 1-2. 5-8

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami.

J4,5-15.19b-26.39.40-42

Ewangelia (J 4, 5-42)

Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.

Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności.

Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem.

Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej».

Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?»

W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu».

Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać».

A On jej odpowiedział: «Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!»

A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: «Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą».

Rzekła do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga».

Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu

i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».

Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».

Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię».

Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: «Czego od niej chcesz? – lub: Czemu z nią rozmawiasz?» Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: «Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?» Wyszli z miasta i szli do Niego.

Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: «Rabbi, jedz!» On im rzekł: «Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie».

Mówili więc uczniowie między sobą: «Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?»

Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem

ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście».

Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: «Powiedział mi wszystko, co uczyniłam». Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata».


Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkiego Postu

 • Koronawirus (COVID-19) Z powodu pandemii w ostatnich dniach podjęliśmy wskazania, zalecane przez Episkopat Anglii i Walii, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Jak zapewne wiesz zaleca się szczególną troskę o mycie rąk i nie lekceważenie symptomów choroby. Jako wspólnota Kościoła podjęliśmy następujące kroki, aby ograniczyć ryzyko zarażenia w kościele, kaplicy lub domu parafialnym:
  • Biskupi zalecają, pozostanie w domach:
   • osobom w podeszłym wieku,
   • osobom z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
   • osobom z obniżoną odpornością, cierpiące na choroby przewlekłe takie, jak rak, cukrzyca, czy choroby serca;
   • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
    Zalecamy, aby osoby te duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła za pomocą Telewizji, Radia bądź Internetu.
  • prosimy o dezynfekowanie rąk przy użyciu żelu (dozowniki przy wejściach)
  • w kropielnicach nie ma wody święconej;
  • znak pokoju przekazujemy sobie przez skinienie głową, bez podawania rąk;
  • Komunia Święta będzie udzielana tylko na dłonie; inna możliwość to przyjęcie komunii duchowej;
   pobrane Biuletyny prosimy zabierać ze sobą, nie pozostawiać ich w ławkach;
  • Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy szczególnie do modlitwy suplikacją +Święty Boże, Święty Mocny…+
 • Plan Duszpasterski na najbliższy czas. W związku z zaistniałą sytuacją na chwilę obecną będzie obowiązywał plan zamieszczony poniżej. Plan ten może ulec zmianie.
  • Msze Święte poranne o 7:30 i 8:00 bez zmian.
  • Msze Św. wieczorne o 19:00 od poniedziałku do czwartku będą odprawiane w kaplicy. Po mszy Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00.
  • Msze Św. wieczorne o 19:00 od piątku do niedzieli będą odprawiane w kościele.
  • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci piątek w kościele o 18:15.
  • Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dorosłych piątek w kościele o 19:30.
  • Gorzkie Żale w niedzielę w kaplicy o 11:30 i w kościele o 18:30.
  • Rekolekcje Wielkopostne zostają odwołane.
 • Kawiarenka Parafialna będzie zamknięta do odwołania.
 • Biuro Parafialne zamknięte do odwołania. W sprawach pilnych prosimy o telefon lub mail na adres: londyn@jezuici.pl
 • Osoby starsze, chore i samotne prosimy o kontakt telefoniczny jeśli będzie potrzebna pomoc. Tele. Stacjonarny: 0208452 4304; Tel. Komórkowy: 07340 391743.
 • Koncert „Maryja Matka”. Organizator koncertu powiadomił o odwołaniu koncertu. Osoby, które kupiły bilety proszę o odbiór pieniędzy z zakrystii kaplicy.
 • Wszystkich nowych Parafian i tych, którzy nigdy nie zapisali się do parafii prosimy o wypełnienie formularza zapisu do parafii.
 • Gift Aid Declaration. Zachęcamy Parafian do wypełnienia tej deklaracji. Szczegóły zobacz: http://www.pcmew.org/pages/gift-aid/
 • Zbiórka na tacęw ubiegłą niedzielę wyniosła: w kościele £1230.35 w kaplicy £250.32 oraz £388.00 z Gift Aid. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na marzec 2020:

 • Intencja ewangelizacyjna – Katolicy w Chinach: Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close