3 Niedziela Adwentu - Rok B - Radujcie się zawsze w Panu
3 Niedziela Adwentu
16 grudnia 2017
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa - Rok B
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
1 stycznia 2018
3 Niedziela Adwentu - Rok B - Radujcie się zawsze w Panu
3 Niedziela Adwentu
16 grudnia 2017
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa - Rok B
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
1 stycznia 2018
Pokaż wszystkie

4 Niedziela Adwentu i Boże Narodzenie

Słowo Ciałem się stało i zamieszkało międzu nami

Kochani w Panu Parafianie!

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego, życzymy by Pan zamieszkał w waszych sercach, waszych Rodzinach i domach. A codzienne doświadczanie przychodzącego nieustannie Pana rodziło w sercu pokój, radość, miłość i nadzieję ostatecznej chwały.


Liturgia słowa

4 Niedziela Adwentu

2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a arka Boża mieszka w namiocie». Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą».

Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół.

Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje.

Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki”».

Rz 16, 25-27

Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.

Łk 1, 26-38

Maryja pocznie i porodzi Syna

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej Anioł.

24.12 Msza w nowy - Pasterka

Iz 9, 1-3. 5-6

Syn został nam dany

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

Albowiem dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny doradca, Bóg Mocny, odwieczny ojciec, Książę Pokoju».

Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona.

Tt 2, 11-14

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Umiłowany:

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Łk 2, 1-14

Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał».

25.12 Boże Narodzenie

Iz 62, 11-12

Przyszedł Zbawiciel

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Oto, co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi:

«Mówcie do Córy Syjońskiej: oto twój zbawca przychodzi. Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim. Nazywać ich będą Ludem Świętym, odkupionymi przez Pana. A tobie dadzą miano: „Poszukiwane”, „Miasto nie opuszczone”».

Tt 3, 4-7

Bóg zbawił nas z miłosierdzia

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Umiłowany:

Gdy ukazała się dobroć i miłość zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Łk 2, 15-20

Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił».

Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. a wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.


Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Adwentu i Boże Narodzenie – Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami

 • Porządek Mszy Święty w Okresie Bożego Narodzenia:
  • 24. grudnia – Msza Święta w nocy Pasterka:
   w kaplicy o godz. 20:00
   w kościele o godz. 22:00 i 24:00.
  • 25. grudnia Uroczystość Bożego Narodzenia:
   w kaplicy o godz. 10:30 i 12:00
   w kościele o godz. 9:00, 10:30, 12:00 i 19:00
  • 26 grudnia Drugi dzień Świąt – świętego Szczepana:
   w kaplicy o godz. 10:30 i 12:00
   w kościele o godz. 9:00, 10:30, 12:00
   uwaga nie ma mszy o 19:00
  • 27 – 31 grudnia Oktawa Bożego Narodzenia
   msze według normalnego porządku
   dodatkowo 31. grudnia o 18:30 w kościele Nabożeństwo dziękczynno-błagalne na zakończenie Starego Roku
  • 1 stycznia – Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi – święto nakazane
   Uwaga nie ma mszy o 9:00 w kościele; poza tym msze według niedzielnego porządku
 • Biuro parafialne zostanie otwarte w środę 3 stycznia 2018 o 17:30
 • Bardzo dziękuję za udział w Świątecznej Loterii Parafialnej i wsparcie naszej Parafii. Dziękuję Radzie Parafialnej z organizację loterii oraz ofiarodawcom za nagrody. Wygrane losy to: kosze świąteczne ze sklepów: „MORS” 0404; „CONTINENTAL” 0628; „POLONEZZ” 1486; „LEOŚ” 0575; Vouchery do Restauracji „PYZA” 0612 i 0050; do Restauracji „GINGER” 0668; Voucher do Centrum Handlowego BREND CROSS na £150 0627 i iPad 1414 Gratulujemy!
 • Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Parafianom, którzy włączyli się w sprzątanie i dekoracje kaplicy i kościoła na Święta.
 • Wizyty Duszpasterskie rozpoczniemy po Nowym Roku od 2 stycznia. Osoby, które chcą zaprosić księdza do swojego domu prosimy o wypełnienie kart zgłoszeniowych i złożenie ich w zakrystii.
 • Rozpoczynamy zapisy na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla osób dorosłych. Szczegóły ogłoszenia i zapisy w zakrystii. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z o.Leszkiem Szutą SJ.
 • Zbiórka na tacę z ubiegłej niedzieli wyniosła: w kościele £1617.10, w kaplicy £257.10 oraz £393.50 z Gift-Aid. Serdeczne Bóg zapłać.
 • Zbiórka na Rekolekcjonistę wyniosła: £679.26. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za Waszą hojność.

Intencje polecone przez Ojca Świętego Franciszka Apostolstwu Modlitwy na grudzień 2017:

 • Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close